AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A Filmjátszó Gyerekfilm Akadémia és működtetője, az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány (továbbiakban Alapítvány vagy Adatkezelő) elkötelezett a vele kapcsolatban álló személyek, partnerek, önkéntesek személyes adatainak védelme iránt. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgálja.
Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy ismertesse az Alapítvány adatkezelési elveit, bemutassa azokat az elvárásokat, amelyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK
Az Alapítvány adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
• Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;
• évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK
JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG Az Alapítvány az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően jár el.
CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.
ADATTAKARÉKOSSÁG Csak olyan személyes adatot kezel és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
PONTOSSÁG Az adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.
KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel, utána biztosítja, hogy az érintettet ne lehessen azonosítani.
INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEGE Műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kap¬csolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZEL AZ ALAPÍTVÁNY?
Személyes adat minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Az Alapítvány személyes adatokat kizárólag akkor kezel, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználja. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (jogi kötelezettségen alapuló).

Az Alapítvány csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen. A kezelt adatok köre:

SAJÁT ADATBÁZISOKBAN

Adatkezelési cél Személyes adat típusa Jogalap
Kapcsolattartás, tájékoztatás név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám önkéntes hozzájárulás
Szakmai, partneri kapcsolat fenntartása/kialakítása név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, munkahely/intézmény, beosztás önkéntes hozzájárulás
Alapcél szerinti tevékenységek (pl. rendezvény, kiadvány, projekt) megvalósítása név, e-mail cím, telefonszám, munkahely/intézmény, beosztás önkéntes hozzájárulás
Közérdekű önkéntesek nyilvántartása (Köt.*alapján)
név, e-mail cím, lakhely, születési idő, hely, állampolgárság önkéntes hozzájárulás /
szerződéses jogalap /
nyilvántartási kötelezettség
Egyéb önkéntes-nyilvántartás név, e-mail cím, telefonszám önkéntes hozzájárulás
Számviteli feladatok elvégzése, NAV-megfelelés számlák, igazolások, szerződések, bizonylatok, nyilatkozatok stb. szerződéses jogalap /
törvényi előírás

HÍREK, TÁJÉKOZTATÁS
Az Alapítvány, illetve projektjei (pl. foglalkozások, táborok, filmfesztiválok, rendezvények) e-mailben azoknak küld levelet, akik kapcsolattartás céljából megadták elérhetőségüket és ehhez hozzájárultak. Az érintettek az Alapítvány vagy projektjei kapcsolati címére küldött levélben bármikor kérhetik címük törlését.
A hozzájárulás visszavonása a filmjatszo@gmail.com címre történő e-mail küldésével történhet.

EGYÉB ADATKEZELÉS
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Alapítvány az adat felvételekor ad részletes tájékoztatást.

ADATBIZTONSÁG
Az Alapítvány a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A személyes adatok biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik. Ezeket az intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. Így biztosítja, hogy a kezelt adat:
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
• hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
• változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

ADATFELDOLGOZÓ
Az Alapítvány nem vesz igénybe adatfeldolgozó céget.

ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintettek jogaikat az Alapítvány postacímére küldött levélen vagy a filmjatszo@gmail.com e-mail címére küldött üzeneten keresztül gyakorolhatják.

TÁJÉKOZTATÁS Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az Alapítvány által kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein. A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 60 napon belül adja meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg.
HOZZÁFÉRÉS Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén.
HELYESBÍTÉS Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot az Alapítványindokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
TILTAKOZÁS Az érintett kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti az Alapítványhoz benyújtott írásbeli kérelemmel vagy a furedi.zoltan@palantirfilm.hu címre küldött e-maillel.
TÖRLÉS A személyes adatokat törölni kell, amennyiben
§ azok kezelése jogellenes;
§ az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
§ azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
§ az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
§ a törlést bíróság vagy más hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést az Alapítványhoz benyújtott írásbeli kérelemmel vagy a furedi.zoltan@palantirfilm.hu címre küldött e-mail-lel kezdeményezheti.
Ekkor az adat indokolatlan késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
A szervezet neve: Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány
Székhely és postacím: 1122 Budapest, Városmajor utca 16.
E-mail cím: filmjatszo@gmail.com
Adószám: 18258844-2- 43
Nyilvántartási szám: 01-01-0009966
Honlap: http://www.gyerekfilmakademia.hu/

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu
* 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről, röviden Köt.